Pijp van de maand augustus

De pijp van de maand betreft een pijp die in 1980 in de binnenstad van Schiedam is opgegraven en werd gepresenteerd als een Jacob-pijp. De pijp vertoond gelijkenissen met de bekende Jacob-pijpen die in diverse formaten voornamelijk in Belgische en Franse pijpenfabrieken werden gemaakt. De pijp is vervaardigd door de firma Gambier in Givet, Frankrijk. Pijpen van deze firma worden In Nederland niet vaak als bodemvondst aangetroffen.  De in Schiedam opgegraven pijp draagt modelnummer 80. In de catalogi staat dit model niet afgebeeld maar in de nomenclaturenlijsten van de catalogi uit 1879, 1886 en 1894 staat dit nummer vermeld als ‘Rabbin, tête’. 

 

Het is een grote figurale pijp met gebogen steel met manchet. De tabaksketel is in de vorm van het hoofd van een man met lange baard die uitloopt in twee punten en een omhooglopende snor. De man heeft een bontkraag om zijn nek en draagt een muts met een kwast aan de achterzijde. De zijkant van de steel is versierd met roosjes en twee gestippelde medaillons waarin het modelnummer 80 aan de linkerzijde en ‘Gambier a Paris’ aan de rechterzijde. Aan de onderzijde van de steel is het merk ‘JG’ gestempeld. 

 

Het ontwerp stelt een rabbijn of rabbi voor, een geestelijk leider van de Joodse gemeente. Een rabbijn is een joodse geleerde die een expert is op het gebied van de halacha, de joodse wet. Rabbi is een oud-hebreeuwse term voor leraar. In Frankrijk werd in 1808 het Centraal Israëlitisch Consistorie van Frankrijk opgericht, waarbij er drie opperrabbijnen van Frankrijk werden benoemd, de eerste, tweede en derde opperrabbijnen.  Napoleon I benoemde David Sintzheim, toen president van het Groot Sanhedrin (Joods Hooggerechtshof) tot eerste opperrabbijn van het Centraal Consistorie, met Abraham Vita de Cologna en Emmanuel Deutz als tweede en derde opperrabbijn. 

 

Uit het feit dat de pijp niet in een fabriekscatalogus van Gambier is afgebeeld valt af te leiden dat hij geen grote populariteit genoot en daarom niet in grote hoeveelheden geproduceerd zal zijn. De hier afgebeelde pijp is dan ook het enige bekende exemplaar.  

 

Frankrijk, J. Gambier, ca 1870-1900. De hoogte is 7,2 cm en de lengte van de steel 3 cm.

 

 

Pipe of the month augustus

This month a pipe that was excavated in 1980 in the city center of Schiedam and was presented as a Jacob pipe. The pipe shows similarities with the well-known Jacob pipes, which were mainly made in Belgian and French pipe factories in various sizes. The pipe is manufactured by the Gambier company in Givet, France. Pipes from this company are not often found as archaeological finds in the Netherlands. The pipe excavated in Schiedam bears model number 80. This model is not shown in the catalogs, but in the nomenclature lists of the catalogs from 1879, 1886 and 1894 this number is stated as 'Rabbin, tête'.

 

It is a large figural pipe with a curved stem. The bowl is in the shape of a man's head with a mustache and a long beard that ends in two points. The man has a fur collar around his neck and on wears a hat with a tassel at the back. The side of the pipe stem is decorated with roses and two dotted medallions with the model number 80 on the left and 'Gambier a Paris' on the right. A 'JG' mark is stamped on the underside of the pipe stem.

 

The design represents a rabbi, a spiritual leader of the Jewish community. A rabbi is a Jewish scholar who is an expert on halacha, the Jewish law. Rabbi is an ancient Hebrew term for teacher. In France, the Central Israelite Consistory of France was established in 1808, appointing three Chief Rabbis of France, the First, Second, and Third Chief Rabbis. Napoleon I, appointed David Sintzheim, then President of the Great Sanhedrin (Jewish Supreme Court), first Chief Rabbi of the Central Consistory, with Abraham Vita de Cologna and Emmanuel Deutz as second and third Chief Rabbi.

 

The fact that the pipe is not depicted in a Gambier factory catalog indicates that it was not very popular and therefore would not have been produced in large quantities. The pipe depicted here is therefore the only known example.

 

France, J. Gambier, ca 1870-1900. Height of the bowl 7.2 cm, and the length of the stem 3 cm. 

 

 

 

 


 

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden