Pijp van de maand december

Een Belgische leeuw uit een mal van Blanc Garin & Guyot uit Givet (Frankrijk).

 

Na de nederlaag van Napoleon werd in Europa vrede gesloten. Dat gebeurde tijdens het congres van Wenen in 1815. De Belgische en de Nederlandse provincies werden toen in één staat verenigd. België kwam zo onder het bewind van de Nederlandse koning Willem I. Hoewel zijn economisch beleid voordelig was voor de Belgische burgerij, ontstonden er toch protesten, vooral onder de katholieken. Deze protesteerden tegen de inmenging van Koning Willem I in kerkelijke aangelegenheden. Maar ook de Liberalen waren ontevreden omdat zij de regering van Willem I te weinig vrijheid vonden bieden. Ook de verslechtering van de economie in 1828 speelde een rol om de gewone burgerij in opstand te laten komen. In 1828 verenigden de katholieke en de liberale burgerij van het toekomstige België zich om een gemeenschappelijk eisenprogramma op te stellen. Dit ging de geschiedenis in als het zgn. unionisme of het monsterverbond.

 

Op 23 september 1830 brak de revolutie uit in Brussel. De Brusselse opstandelingen kregen steun van vrijwilligers van buiten de stad. Door deze opstand scheidde België zich af van de noordelijke provincies. Het Voorlopig Bewind riep de onafhankelijkheid uit op 4 oktober 1830 en op 3 november van datzelfde jaar kozen 30 000 cijns- en bekwaamheidskiezers, kiezers die over geld en/of bekwaamheden beschikten, het Nationaal Congres. Het Nationaal Congres keurde op 7 februari 1831 een voor die tijd progressieve grondwet goed.

 

Op 4 november 1830 begon te Londen een diplomatieke conferentie die over de toekomst van België zou beslissen. De grote mogendheden erkenden de scheiding van België en Nederland. Leopold van Saksen-Coburg werd in 1831 de eerste Koning der Belgen. Pas op 19 april 1839 aanvaardde de Nederlandse Koning Willem I het scheidingsverdrag tussen Nederland en België.

 

In het wapen van België staat de Belgische leeuw. Deze verschilt van de Nederlandse leeuw doordat deze Belgische leeuw geen pijlenbundel in zijn linker poot en geen zwaard in zijn rechter poot vasthoudt (afbeelding 1). 

 

De Franse fabriek Blanc Garin & Guyot, die in Givet gevestigd was, waar de Maas uit Frankrijk België binnenstroomt, speelde in op de nationalistische gevoelens in België en maakte een pijp in de vorm van een Belgische staande Leeuw met daarop het jaartal 1830, het jaar van het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid. De fabriek werd op 16 juni 1834 opgericht door Jean-Claude Blanc Garin en Jean Baptiste Guyot. Toen Jean-Claude in januari 1837 overleed nam zijn weduwe Marie-Thérèse Leclercq de fabriek over en kocht zij het aandeel van Jean Baptiste Guyot. In juli 1837 nam Charles Blanc Garin de fabriek over. De catalogus uit 1838 is door Marie-Thérèse opgesteld en bevatte ca. 300 pijpmodellen. In die tijd had de fabriek, die de toen de naam droeg Vve Blanc Garin, 120 werknemers en produceerde volgens de catalogus 15.000 tot 20.000 pijpen per dag.

 

Op de hier afgebeelde pijp staat het merk Blanc Garin & Guyot A Givet. De pijp is dus kennelijk gemaakt voordat de weduwe Blanc Garin de fabriek overnam. De pijp is dus waarschijnlijk tussen eind 1834 en juli 1837 gemaakt.

 

De vorm van deze pijp in de vorm van een staande leeuw is bekend als een 'pipe-statuette.'

 

Catalogus Blanc Garin: in het catalogi archief op deze site.

 

 

 

 

 

Pipe of the month december

A Belgian lion made in a mould of Blanc Garin Guyot from Givet (France).

 

During the Vienna congress in 1815, peace was negotiated throughout Europe, following Napoleons defeat. The Belgian and Dutch provinces were united, and Belgium came under the reign of the Dutch king Willem I. Although his economic policies were generally good for the Belgians, resistance did build, especially amongst the Catholics. They were of the opinion that the King involved himself too much in church and religious matters. But also the Belgian liberals did not agree with Willem as they felt he was not liberal enough. When general economic situations deteriorated in 1928, the Belgian catholics and liberals united and jointly presented their list of demands. This event is also known as 'unionism' or the 'monster alliance'.

 

A revolution broke out on september 23rd 1830 in Brussels and the uprising received a lot of support from the surrounding area's. This resulted in a separation of Belgium from it's northern neighbours. Independence was declared on october the 4th, and a month later a National Congres was installed.  At the same date, an international conference in London supported the separation and confirmed the separation between Belgium and the Netherlands. Leopold von Sakesen-Coburg became the first king of Belgium and the National Congres approved a new constitution on februari 7th in 1831.

 

It took until 1839 for the dutch king Willem I to accept this new reality.

 

The Belgian national crest shows a lion, which is different from it's dutch counterpart. The dutch lion holds a bundle or arrows in one paw, and a sword in it's right paw (see image).

 

The French pipe factory of Blanc Garin & Guyot, located in the town of Givet and at the border between France and Belgium, played into the Belgian nationalist sentiments by designing a pipe in the shape of a standing lion. The number 1830 is engraved, representing the year that the independence was declared. 

Jean-Claude Blanc Garin and Jean Baptiste Guyot established the factory on june 16th in 1834, and soon after, in januari 1837, Jean Claude passed away and his widow, Marie-Thérèse Leclercq, took over and she also purchased Guyot's shares. This only lasted a few months as in july of the same year, Charles Blanc Garin took over the entire company. 

 

The factory's catalogue from 1938 was put together by Marie-Thérèse and contained approximately 300 different pipe models. During that period, the factory was named 'Vve Blanc Garin', employed 120 people and (according to the catalogue), produced 15.000 to 20.000 pipes a day.

 

This pipe is marked with the text 'Blanc Garin & Guyot a Givet', so most likely it was made before the widow Blanc Garin took over the factory, most likely between the end of 1834 and july 1837.

 

The overall design of this pipe, basically in the shape of a statue, is also wider known as 'pipe-statuette'.

 

Catalogue Blanc Garin

  

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden