Pijp van de maand december 2020

 

De pijp van deze maand heeft een onbekend merk en een zeldzame gespiegelde gekroonde vis uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

 

Op weerszijden van de tabaksketel staat een gekroonde vis boven drie golven en rond de kroon de letters HOI. Tabakspijpen met een gekroonde vis hebben gewoonlijk alleen aan de linkerkant van de ketel een naar links ‘zwemmende’ vis. Op deze pijp is aan de rechterkant ook nog een naar rechts zwemmende vis afgebeeld. De gravering is, in tegenstelling tot veel andere ‘vissenpijpen’, mooi uitgevoerd. 

 

De productieplaats van de HOI pijp is onbekend. De pijp is gevonden in Nieuwveen waar geregeld pijpen met een vis worden gevonden die zijn toe te schrijven aan werkplaatsen in Schoonhoven, Gorinchem en Alphen. Deze pijp lijkt daarom eveneens uit een van deze plaatsen afkomstig te zijn. 

 

De mogelijkheid bestaat dat de pijp uit de werkplaats van de Gorinchemse pijpenmaker Jan Ophuijzen of zijn zoon afkomstig is, die tussen circa 1730 en 1815 werkzaam waren. Zij merkten hun pijpen met het merk IOH. Mogelijk maakte de graveur van de persvorm een fout waardoor het merk in spiegelschrift kwam te staan na afdruk in de vorm. 

 

De datering van deze bijzondere gespiegelde pijp is in de periode 1740-1800. Vindplaats Nieuwveen, collectie Han van Leeuwen.

 

Een artikel over deze pijp zal verschijnen in het januari nummer van ons blad.

 

 

Pipe of the month december 2020

 

This months featured pipe has a currently unknown makers mark in combination with a crowned fish. It was made during the second part of the 18th century.

 

The crowned fish above three waves was a very popular theme on the lowest costs pipes during mostly the second part of the 18th century. The decoration was mostly only added to the left side of the bowl with the fish 'swimming to the left.' This pipe however also has a fish on the right side of the bowl, and the engraving has been down with care for detail. Around the crown, the makers initials HOI are visible.

 

In which town, and by which pipemaker this pipe was made is unknown. It was found in Nieuwveen where these type of pipes are often found, mostly from Schoonhoven, Gorinchem and Alphen pipemakers. This pipe is probably made in one of these towns as well.

 

It is possible that the Gorinchem pipe maker Jan Ophuijzen or his son made this particular model. Father and son were active between approximately 1730 and 1815. They both used the IOH maker mark. It is possible that the person who engraved the mould for this pipe made the mistake by not engraving it in a mirrored way.

 

This unique, 'mirrored' pipe can be dated between 1740 and 1800. Found in Nieuwveen, collection Han van Leeuwen.

 

In the upcoming Januari edition of our PKN magazine we will publish a more extensive feature about this pipe.

 

 


Pijp van de maand november 2020

 

Gezondheidspijpen waren in de tweede helft van de 19e eeuw heel populair. Grote fabrieken zoals de Franse fabriek Duméril uit Saint Omer kwamen met dit soort pijpen op de markt. Dit is echter heel merkwaardig omdat de hele gezondheidsdiscussie over roken in die tijd nauwelijks werd gevoerd. Zelfs onder medici was hier nauwelijks discussie over. Waarom vroegen deze fabrieken op dit soort pijpen in die tijd dan wel massaal patent aan, terwijl deze gezondheidspijpen zelf nauwelijks werden verkocht?

 

In de tweede helft van de 19e eeuw voelden veel mensen, voor het eerst in eeuwen, dat zij hun lot zelf konden bepalen. De industriële revolutie stimuleerde dat gevoel en zorgde ervoor dat onderwerpen als techniek, de bouw van bruggen en stoommachines, enzovoorts volop in de belangstelling stonden. De kranten stonden vol met berichten daarover. Als bedrijf telde je pas mee als je uitvindingen deed en patenten aanvroeg. Zulk soort patenten waren ook de patenten van de gezondheidspijpen.

 

Afgebeeld is een pijp van Duméril met aan de onderkant van de steel een buisje waarmee extra lucht kon worden aangezogen, maar dat ook met een vinger makkelijk af te sluiten was. Dat dit niets hielp voor de gezondheid is duidelijk, maar het leverde wel de gewenste publiciteit.

 

Pipe of the month november 2020

 

So called 'health pipes' became very popular during the second half of the 19th century. Large factories like the French Dumeril from Saint Omer introduced these types of pipes, which is actually quite extraordinary as there were virtually no discussions about the health of smoking. Even amongst the medical profession there was hardly any discussion about this topic. So why did these factories introduce these pipes and did they register numerous patents as the pipes themselves were hardly sold?

 

During the second half of the 19th century a growing sense of destiny control developed amongst people. This was stimulated by the industrial revolution which put great economic and human accomplishments coming from technological developments, the building of steam machines, bridges etc, on the forefront of the attention. Newspapers were filled with information and news about these accomplishments. For companies, it became more and more relevant to be part of this by 'inventing' new things and registering patents. This is also what drove the large numbers of patents that were established for 'health' pipes.

 

The highlighted pipe was made by Dumeril, and it shows a little tube at the bottom of the stem, that would allow for extra air, but could also easily be blocked by putting a finger in front of it. From a health perspective this does not add anything at all, but it definitely provided publicity to the manufacturer.

 


Patent van Duméril uit 1860 voor de ‘pipe respiratoire’. Pijp van de maand oktober 2020

 

De ontwikkeling van de pijpenindustrie in de Twintigste Eeuw in Gouda is veel interessanter dan vaak wordt gedacht. De meeste pijpen zijn in die tijd gemaakt in de gecombineerde ceramische- en pijpenfabrieken, zoals Goedewaagen, Zenith, Hollandia/Regina en Ivora. Ook waren er nog enkele bedrijfjes die voornamelijk alleen pijpen maakten. De omzet van de pijpenfabrieken leed vooral na de Eerste Wereldoorlog sterk onder de opkomst van de sigaret. Maar bijvoorbeeld ook de superinflatie na die oorlog, de economische crisis van 1929/30 en de Tweede Wereldoorlog hebben veel invloed gehad op zowel de omzet als het assortiment. Heel bepalend was ook de aandacht van de directie van de grote gemengde bedrijven voor de pijpenproductie. Immers dit bepaalde niet alleen de omzet, maar ook de creativiteit om nieuwe producten in de markt te zetten. Zelfs in de zware oorlogsjaren kwamen er nog nieuwe pijpen op de markt, zoals de hier afgebeelde pijpen voor amateurtabak.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in de latere oorlogsjaren forse tekorten aan tabak. Dat leidde ertoe dat in de oorlog burgers zelf tabak gingen verbouwen. Tot één are was dit toegestaan en de gedroogde tabak werd in fabrieken gefermenteerd en verpakt als amateurtabak terug geleverd aan de consumenten die deze tabak zelf verbouwd hadden. Op twee pijpen, een gekaste beker en gegoten pijp, beide van Goedewaagen uit 1944, zijn de woorden ‘Eigen Teelt’ en een tabaksplant geschilderd.  Een verwijzing naar de eigen amateurtabakken die toen werden geteeld. 

 

In het jaarboek dat begin november uitkomt is niet alleen een lang artikel opgenomen over de ontwikkeling van de pijpenfabrieken in de 20e eeuw, maar zijn er ook artikelen over een vroeg 18e eeuws pijpje in een blikken foedraaltje; over de bijzondere ontwikkeling van de pijpennijverheid in Schoonhoven en de herkomst van de gekroonde N op pijpen; over kleipijpen met op de ketel een pijpenmaker en een pijpenmaakster; over vondsten bij het kasteel Heemstede in Houten en twee artikelen over pijpen van de Franse firma Gambier die inzicht geven in hoe de verkoop verliep en laten zien wat voor een belangrijk persoon je was als je als je gezicht op een pijpenkop werd afgebeeld.    

 

Pipe of the month oktober 2020

 

The developments that took place during the 20th century with regards to the clay pipe industry in Gouda, are much more interesting then often thought. Most pipes during this periode were made in combined ceramic- and pipe factories, like Goedewaagen, Zenith, Hollandia/Regina and Ivora. Some companies however focussed on making just pipes. Revenues of the pipe factories suffered after World War I since the cigarette has made it's successfull entry. But als the so called 'superinflation' after the war, the 1929/20 economic crisis and World War II have been influential with regards to revenues and assortment. Even these times sparked creativity, and new product development. Even during the bad times of World War II, new pipes were developed like the two which are highlighted this month and advertised 'amateur tobacco'.

 

During World War II, there were large shortages of tobacco, especially during the last years of the war. People started to grow their own tobacco. This was allowed to certain maximum field sizes, and the dried tobacco was fermented in central factories and put in packages under the brand 'amateur tobacco (tabak)'. The individual growers received back a finished product. Both of the pipes that are highlighted this month, one is a classic casted pipe, the other one a slip cast and both made by Goedewaagen in 1944, have a painting of a tobacco plant and the words 'Eigen Teelt' (literally : 'Own growth', 'home grown'). A reference to the private grown 'amateur tobacco's' during those days.

 

In our soon to be released yearbook, an extensive article covers the development of the pipe factories in Gouda during the 20th century. Other articles are about a miniature early 18th century clay pipe in a matching metal case, the development of the pipe industry in Schoonhoven and the origins of the crowned letter N on 18th century claypipes, about claypipes with decorations of a pipemaking man and a woman, finds at the site of the Heemstede Castle in Houten and two articles about the French Gambier factory; one focussed on the distribution and sales channels and what it took to have your face depicted on a clay pipe.

 
Pijp van de Maand September 2020

 

 

Op deze pijp van de maand is Marianne afgebeeld. Zij is  als allegorische figuur het zinnebeeld van Frankrijk en staat symbool voor de Franse geschiedenis en cultuur. Zij draagt een Frygische muts, een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst. De muts was in de Oudheid het kenmerk van de inwoners van Frygië (Klein-Azië) en werd volgens de legende voor het eerst gedragen door hun koning Midas om de ezelsoren die hij als straf voor zijn domheid van de goden had gekregen te verbergen. Tijdens de Franse Revolutie (1789-1795) was deze muts, met een blauw-wit-rode kokarde, het symbool van de Jakobijnen en werd ook wel Jakobijnenmuts genoemd.

Marianne wordt nog steeds met deze muts afgebeeld. Ook tijdens de latere Franse revoluties in de 19e eeuw (1830 en 1848) was Marianne het zinnebeeld van de vrijheid, de Franse Republiek en de Franse deugden. Op het beroemde schilderij van Eugène Delacroix (La liberté guidant le peuple) uit 1830 staat Marianne centraal op de barricades van de revolutie en voert de vrijheidsstrijders aan.

 

Veel Franse pijpenmakers, zoals Fiolet uit St-Omer in de 19e eeuw en 20e eeuwse pijpenmakers zoals  Hermel en Coquet hebben Marianne of de Frygische muts afgebeeld. De hier afgebeelde pijp komt uit de grote pijpenmakerij van Bonneaud in Marseille, waar van 1824 tot 1958 pijpen werden gemaakt.

 

Zie ook: Stam, R. D., 2010. De Phrygische Muts  en Marianne op Franse pijpen. PKN 33(130), p. 2216-2217.

 

Pipe of the Month September 2020

 

This month a clay pipe with the portrait of Marianne, the symbol of France and French history and culture. She wears the characteristic Phrygian hat, a soft cone shaped cap of which the top points forward. In ancient times this hat was typical for people living in Phrygia and according to fables it was first worn by king Midas to hide his donkey ears which were given to him by the gods for his stupidity. During the French revolution (1789-1795) this hat, with an added blue-white-red coloured rosette, was the symbol of the Jacobites and was therefore also referred to as a 'Jacobites hat'.

Even during our days, Marianne is still depicted wearing this cap. Also during the later French revolutions from the 19th century (1830 and 1848), Marianna was the embodyment of freedom, the French republic and the French virtues. The famous painting made by Eugène Delacroix (La liberté guidant le peuple) in 1830 shows Marianna in the center on the barricades of the revolution, leading the freedom fighters.

 

Many French pipemakers, like Fiolet from St-Omer during the 19th century, and 20th century pipe makers like Hermel and Coquet have made pipes with Marianne wearing her Phrygian cap . This months pipe was made by the factory Bonneaud from Marseille, which was active from 1824 until 1958.

 

Ref : Stam, R.D., 2010. The Phrygian Cap and Marianne depicted on French pipes. PKN 33 (130), p. 2216-2217.

 Pijp van de Maand Augustus 2020

 

Deze maand een weinig bekende pijp van de Goudse firma Jan Prince en Cie, die tot 1898 actief is geweest.

 

De afbeelding op de pijp is die van een pijprokende man, staande voor  een drietal tabaksvaten aan de rechterzijde, en een tabakspot met de tekst 'RAPPE' op de linkerzijde. Op de grond en naast de tabakspot afbeeldingen van rollen tabaksbladeren ('karotten') en in de verte een zeilschip.

Op de voorzijde van de ketel is onder de rand een kroon afgebeeld.

 

De steel is versierd met bladertakken en bloemknoppen.

 

De gebogen steel doet vermoeden dat de pijp 'gekruld' is geweest, waarschijnlijk was de steel niet geheel maar halfverwege in een knoop gedraaid en is deze afgebroken, maar met de bedoeling om nog wel te roken. De om het uiteinde gedraaide garen zijn namelijk bedoeld om te voorkomen dat de lippen van de roker aan de steel blijven plakken.

 

Langs de bovenzijde van de ketel zien we een tekstlint met daarin de tekst 'JAN PRINCE & CIE GOUDA'. 

 

Deze pijp lijkt afgeleid van een reliefpijp uit de periode 1835-50 met afbeeldingen van 'De Rookende Landman' en 'Bloeiende Pijpenhandel'. Deze versie van Prince is waarschijnlijk een paar decennia later gemaakt, zo tussen 1860 en 1890. Er spreekt een zekere nostalgie uit aangezien in deze periode de kleipijpenindustrie reeds op haar onherroepelijke retour was.  

 

De persmal van deze pijp bevindt zich in de collectie van het 'Pipemuseum'. Opvallend is dat deze persmal een steellengte van 31 cm heeft, waarbij het mondstuk twee keer verplaatst is, waardoor de steellengte ca twee a vier cm korter werd.

 

 

Referenties :

(1) www.pipemuseum.nl, collectie nummer APM 09.618

 

Foto's en collectie EK 

 

 

Pipe of the Month August 2020

 

This month a lesser known claypipe  made by the Company Jan Prince & Cie. in Gouda. This clay pipe factory was active until 1898. 

 

On the right side of the bowl we can see a standing, pipe smoking man, in front of three tobacco barrels. On the left side we tobacco jar with the text 'RAPPE'. On the ground, and next to the tobacco jar several 'karotten' (bundled tobacco leaves) are visible, with in the distance a sailing ship at sea.   

The front of the bowl shows a crown. 

 

The stem is decorated with leaves and flower buds. 

 

Allthough the stem is incomplete, it does seem that this was a so called 'curled' pipe. It was probably not a 'completely curled' stem. It seems like the stem was curled of shaped in a large knot about halfway, but that it was broken. Whether this was done with intention or not is unclear but the yarn which is threaded at the stem was meant to keep the smoker's lips from 'sticking' to the clay when smoking.

 

Alongside the rim of the bowl we see a text banner with the text  'JAN PRINCE & CIE GOUDA'. 

 

This pipe seems to be inspired on a similar decorated pipe from the 1835-50 period with the welknown decorations of the 'De Rookende Landman' ('The smoking man') and 'Bloeiende Pijpenhandel' ('flourishing pipe trade').

This version made by Prince dates between 1860 and 1890. It does reflect the nostalgia of this period during which the clay pipe industry already started down a path of irreversible decline. 

 

The mould for this pipe is in the collection of the  'Pipemuseum'. The length of the stem is 31 cm, but the mouthpiece has been moved twice, making the stem shorter with approximately two to four centimetres. 

 

 

References :

(1) www.pipemuseum.nl, collectie nummer APM 09.618

 

Photos and collection EK 

 

 Pijp van de Maand Juli 2020

 

De tabakspijp van deze maand heeft een enigszins bolle en aan weerszijden licht afgeplatte tabaksketel, een model dat typisch is voor Leidse producten. Op de linkerkant staat een gekroonde Tudorroos en aan de rechterkant een staande leeuw met zwaard, beiden tussen bladertakken. De gekroonde Tudorroos zou een verwijzing kunnen zijn naar de Engelse herkomst van de eerste pijpenmakers in Leiden. 

 

De fraai uitgesneden pijp is gevonden op een akker in de omgeving van Waddinxveen. De vele tabakspijpen uit Leiden duiden op een stort van huisafval voornamelijk uit deze stad. De ongemerkte pijp is gemaakt in Leiden in de periode 1650-1670 door een nog onbekende pijpenmaker. 

 

 

Pipe of the Month Juli 2020

 

This month's featured pipe is a typical 17th century product from a pipemaker from the city of Leiden. On the left side of the bowl we can see a nicely shaped Tudor rose, and on the right side a standing lion holding a sword, both flanked by leaves.

The crowned Tudor rose is most likely a reference to the English heritage of the first pipemakers in Leiden.

 

This beautifully decorated pipe was found just outside of the town of Waddinxveen, among many other pipes made in the city of Leiden, indicating that most of the garbage dumped on this site came from there. This pipe does not have any makers marks and was made in the period 1650-1670. 

 

 Pijp van de Maand Juni 2020

 

De in 1773 geboren Cornelis Prince was de eerste van zijn familie die in 1792 het beroep van pijpenmaker oppakte door het merk TD gekroond te huren. Toen Cornelis Prince begon als pijpenmaker was hij al redelijk vermogend door de erfenis van zijn vader. Gedurende zijn leven bleek hij niet alleen een vooraanstaande pijpenmaker te zijn, maar wist hij ook door de koop van huizen en door de aankoop van een groot deel van de potten- en pijpenbakkerij “De Vergulde Hespel’ zijn vermogen te vergroten tot het tiende hoogste vermogen binnen Gouda. Na zijn dood namen de gebroeders Jan en Gerrit Prince in 1833 de pijpenmakerij over. Ook zij waren niet louter pijpenmakers maar ook succesvolle kooplieden. Zo handelden zij bijvoorbeeld in huizen en in kolen, hadden eigen schuiten voor het vervoer van turf, hadden pottenbakkerijen, een loodwitfabriek, een azijnfabriek, een lijnbaan, een touw en garenspinnerij en landerijen. In 1864 nam de derde generatie Prince – Jan Louis Prince en Cornelis Jan Christiaan Prince - de pijpenmakerij over.

De firma Jan Prince & Cie zou tot 1898 blijven bestaan, maar stopte toen omdat er geen opvolger meer was. 

Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig van de 19e eeuw nam de vormenrijkdom van de Goudse pijp snel toe. De traditionele lange Goudse pijp bleef nog een belangrijk product, maar steeds meer korte pijpen met voorstellingen uit het dagelijks leven kwamen op de markt. De industriële revolutie en het besef van de burgers dat zij hun eigen lot in handen konden nemen leidde tot veel belangstelling voor alles wat nieuw was. Kranten stonden vol van nieuwe uitvindingen, nieuwe bruggen, spoorlijnen, enz. Op pijpen werden tal van zaken afgebeeld, van gebeurtenissen uit de geschiedenis, jubilea van het Huis van Oranje, maar ook stoomschepen en treinen, dieren, menselijke gezichten, planten, enz. De pijp was een conversatie stuk geworden. Je kon daarmee laten zien wie je was en welke politieke opvattingen je had. Hoe een bel, zoals op deze pijp afgebeeld, daarbij paste is niet duidelijk, maar voor de eigenaar vermoedelijk wel iets om over te praten. De datering van deze pijp is vermoedelijk de jaren tachtig of negentig van de 19e eeuw. 

 

Ruud Stam

  

 

 

 

Pipe of the Month June 2020

 

Cornelis Prince was born is 1773 and the first of his family that started making clay pipes when he rented the mark 'TD crowned' in 1792. When he started making pipes, he was fairly well-to-do, mainly because of his late fathers estate. During his lifetime, Cornelis not only developed a position of being a leading pipemaker, he was also active in the real-estate business and purchased a large share of the pottery 'De Vergulde Hespel'. This added to his wealth and he became the tenth wealthiest person in Gouda. After Cornelis deceased, the brother Jan and Gerrit Prince took over the pipe business in 1833. Also they were not only pipemakers, but also successful traders. They were active in the real estate business, coal, had their own transport fleet of peat ships, multiple potteries, a white lead factory, a vinegar factory, a ropery, a yarn spinning mill and various other estates. 

In 1864, the third generation Prince, Jan Louis and Cornelis Jan Christiaan, took over the pipe factory. The company 'Jan Prince & Cie' would continue to exist until 1898. In that year no successor could be found and the pipe making activities were ceased.

During the second half of the 19th century, the diversity of shapes and designs of Gouda clay pipes increased rapidly. The traditional long stemmed 'Gouda' pipe remained an important product, but more and more, short stemmed pipes with decorations based on actuality and daily life became more popular. The Industrial revolution and the recognition of that people could take control over their own destiny and success created a growing interest for basically anything that was new. Newspaper were filled with new inventions, new bridges, railroads etc. Clay pipes were a great means of using the advertising value of such new events in history: royal jubilees, but also advances in technology like steam ships and trains, animals, figural and natural images etc. The pipe had become a conversation piece and underlined one's identity or political beliefs. In which way a bell like shown on this pipe fit in these developments is not clear, but for the owner of the pipe probably a good reason to use, and talk about the pipe. This clay pipe was made most likely between 1880 and 1890 by Jan Prince & Cie in Gouda.

 

 

Ruud Stam

 Pijp van de Maand Mei 2020

 

Deze maand een 19e eeuws sigarenpijpje uit het Westerwald, dat afkomstig is uit een pijpenstort in Höhr-Grenzhausen, nabij Koblenz in het Westerwald in Duitsland. De stort is op basis van een vergelijking met Nederlandse en Franse pijpen te dateren tussen 1850 en 1875. Goed Duits vergelijkingsmateriaal is helaas nog nooit beschreven.

 

Het Westerwald is eeuwenlang het grootste keramiekcentrum van heel Duitsland geweest, waar ook een enorme pijpenindustrie heeft bestaan. De producten uit dit centrum zijn iedereen bekend. Zo zijn de zogenaamde Keulse potten niet afkomstig uit Keulen, maar deze zijn in het Westerwald gemaakt. Ze heten Keuls omdat de schepen waarop deze naar Nederland vervoerd werden moesten overladen in Keulen. Een oud stadsrecht dat lastbreken heette.

 

In de herfst van 1989 was ik met een paar vrienden in Höhr-Grenzhausen op zoek naar wat er nog over was van de pijpen- en keramiekindustrie in dit gebied. Daar werd net de Jacques Remystrasse aangelegd. Deze sneed deels door een tuin en precies op die snijlijn vonden wij de pijpenstort. Slechts enkele stukjes pijp staken uit de grond, maar het was duidelijk dat daar veel meer lag. Omdat de stort deels in de tuin en deels in de straat die aangelegd werd lag wilden wij natuurlijk toestemming vragen aan de eigenaar van de tuin. Maar deze bleek niet thuis. De stort was echter zo verleidelijk voor ons dat we toch maar heel voorzichtig begonnen zijn met wat daarvan uit te graven. Tot onze schrik kwamen de bewoners thuis. We verwachtten dus boos toegesproken te worden. Maar dat liep heel anders. De eigenaar kwam naar ons toe en vroeg geïnteresseerd wat wij aan het doen waren en bood ons zelfs koffie aan. Ik gaf aan dat dit een heel interessante stort was en dat ik daar graag een artikeltje over wilde schrijven. Zo kwam het, dat ik, na publicatie in ons blad, weer naar Höhr-Grenzhausen ben gegaan om deze vriendelijke mensen mijn artikeltje te geven. Zij gaven aan dat zij nadat wij gestopt waren met graven, nog een bijzonder pijpje gevonden hadden. En zo kwam dus dit hier afgebeelde pijpje in mijn collectie.

 

Over pijpen uit het Westerwald uit het midden van de 19e eeuw is niet erg veel bekend. Zeker dit soort sigarenpijpjes zijn nooit beschreven. Het is dus de moeite waard deze hier te tonen.

Ruud Stam

 

Literatuur: Stam, R. D., 1991. Een 19e-eeuwse stort in Höhr-Grenzhausen. PKN 14(54), p. 339-344.

 

 

 

 

Pipe of the Month May 2020

 

This month we highlight a 19th century cigar pipe from the German Westerwald region, found in a pipe makers dump in the town of Höhr-Grenzhausen, close to Koblenz. Based on a comparison with Dutch and French pipes, this dumpsite can be dated between 1850 and 1875. Unfortunately, good German based comparison is not available.

 

The Westerwald has been the main centre of ceramics in Germany, and it also catered to a large pipe industry. Products from this area are well known, the stone jars, so called 'Cologne Jar' are not from Cologne but were made in the various towns in the Westerwald. They were named after the city of Cologne because their main shipping or dispatch city was Cologne. This was based on an ancient 'city right' called 'lastbreken'.

 

In the autumn of 1989, i visited the town of  Höhr-Grenzhausen together with a couple of friends in search of remains of the former pipe- and ceramics industry. When we were there, the Jacques Remystrasse was being built. This new road partly cut through a garden and right at the edge of it we found a pipe dump. Only a few pieces of pipe material were visible at first but it quickly became clear that there was more to be found. However, it appeared that a privately owned garden covered the most of the dump. When trying to obtain permission of the owners we found they were not at home. To eager to not miss this opportunity we decided to carefully start digging in the garden and was we were doing, the owners arrived home. Expecting to be (rightfully) yelled at, we were in for a surprise. The owner approached us and was genuinely interested in what we were doing, he even offered us a cup of coffee. I explained to him that this was a very unique location and that we were planning to study and publish the material found. So after haing returned back to Holland, and examining of the material and writing a publication about it, i decided to go back to our friendly hosts inHöhr-Grenzhausen and present them the article. When i met them again they told me that after we stopped digging, they had found another model pipe, and that's how this months featured pipe came into my possession.

 

Not much is known about mid 19th century pipes from the Westerwald, especially these type of cigarpipes have never been published, that's why I take the opportunity to share them here.

Ruud Stam

 

Literatuur: Stam, R. D., 1991. Een 19e-eeuwse stort in Höhr-Grenzhausen. PKN 14(54), p. 339-344.

 Pijp van de Maand April 2020

 

Dit pijpje, dat globaal te dateren is in de periode 1715-1730, is een zogenaamd parelnaadpijpje, gemaakt in Gouda en ook gevonden in Gouda. Eigenlijk is de naam parelnaadpijpje een naam die sommige verzamelaars gegeven hebben aan pijpjes uit het begin van de 18e eeuw waar aan twee kanten van de vormnaad een reeks van kleine bolletjes te zien is. Deze pijpen hebben meestal een fraaie versiering die al in de mal aangebracht is. De voorstellingen op deze pijpjes laten veelal zaken uit het dagelijks leven zien, die voor velen aansprekend zijn. Dieren komen dan ook veel op deze pijpen voor.  Onder verzamelaars zijn deze decoratieve pijpjes heel populair en ze zullen in de tijd dat deze gemaakt zijn zeker ook vele pijprokers hebben aangesproken.

 

De parelnaadpijpen behoren tot de groffe pijpen, ofwel de lage kwaliteit. Ze waren goedkoop doordat aan de afwerking minder zorg besteed hoefde te worden. De parelnaadjes waren al in de mal aangebracht en dat betekende dat de vormnaad na het persen (kasten) van de pijp niet meer bijgesneden hoefde te worden. Ook waren deze pijpen niet geglaasd, dat wil zeggen dat deze niet met een agaatsteen glad gemaakt werden om een fraaier uiterlijk te geven. De bovenrand was soms niet gebotterd (met een houten schijfje glad gemaakt), maar met een mes afgesneden en ze hadden geen merk. Dat betekende dus een aantal handelingen minder, waardoor de pijpenmaker deze pijpen goedkoper kon produceren. Ook de steellengte van deze pijpen  was korter dan die van de kwaliteitspijpen, vaak niet meer dan zo’n 20 cm.

 

 

Pipe of the Month April 2020

 

This month a pipe which collectors in Holland refer to as a 'pipe with 'pearled joints', this because of the pearl type decorations that are line the joints or mould seams. It was made in Gouda between 1715 and 1730 and was also found locally. These type of pipes often have nicely decorated bowls which depict daily life scenes, objects, people and animals. These type of pipes are highly popular with collectors and they will have similarly created interest with pipe smokers during the times they were made.

 

These 'pearly joint' pipes generally belong to the category of the cheapest pipes: cheap because the minimal amounts of finishing were needed. Because of the pearl joints there was no need or possibility to smoothen the joints, and the decorations on the bowl took away the need for smoothing or 'shining'.

 

In many cases the bowl's rim was not smoothened either. This all meant less finishing touches, and therefore lower cost production, while the decorations offered an extra appeal to the smoker.

 

The stems of this category of 'simple' pipes was often not more then approx. 20 cm.

 

 
Pijp van de Maand Maart 2020

 

Charlie Chaplin werd in 1889 in Londen geboren en stierf in 1977 in Zwitserland. Hij was een van de allerbelangrijkste komieken van de twintigste eeuw, die in tal van films heeft gespeeld.  Zijn bekendste rol was die van de zwerver The Tramp, een mannetje van eenvoudige afkomst met een klein snorretje en een groot gevoel voor eigenwaarde. Met een strak zittende jas, een rotan wandelstokje en een hoedje, lukt het hem in het dagelijks leven steeds weer vanuit een underdog-situatie alle moeilijkheden te overwinnen.

 

De hier afgebeelde pijp is een Amerikaanse pijp van een onbekende maker. De pijp vertoont een goede gelijkenis en is een interessante herinneringspijp aan de geliefde Charlie Chaplin. De rookeigenschappen van deze pijp zijn echter extreem slecht. In het gat aan de achterzijde werd een houten steel gestoken, waardoor een zeer instabiele constructie ontstond. Waarschijnlijk zijn de meeste van deze pijpen alleen maar een souvenir geweest. De hoogte van de pijp is 7,5 cm.

 

 

Pipe of the Month March 2020

 

Charlie Chaplin was born in 1889 in London, and passed away in Switzerland in 1977. He was one of the most important comics during the 20th century, and starred in many movies. His best known role was that of the hobo 'The Tramp', een short man of common descent, with a little moustache and a large self esteem. With his tight jacket, a rotan cane and his characteristic round hat, he managed to deal with daily life and survive all sorts of difficulties and challenges from his underdog position.

 

The pipe featured is an American product from an unknown maker. It depicts Charlie Chaplin remarkably well and is a very interesting memory to the beloved Charlie Chaplin.

The smoking characteristics on the other hand are quite poor, the hole in the back was used to fit in a wooden stem, creating a very unstable construction. Most likely this pipe was mainly served the purpose of a souvenir. It measures 7,5 cm in height.

 

 Pijp van de Maand Februari 2020

 

Deze pijp uit de westelijke graslanden van Kameroen in West-Afrika is een pijp van een grote bevolkingsgroep de Bamum. Deze etnische groep woont in het westen van Kameroen in de zogenaamde graslanden. Veel van de Bamum leven in het departement Noun met als hoofdstad Foumban. De Bamum behoren tot de etnische groep van de Bantu’s. 

 

Het gebied rond Foumban is rijk aan klei die geschikt is voor het maken van potten en pijpen. Potten worden door de vrouwen gemaakt en de vervaardiging van pijpen is alleen aan de mannen toegestaan. 

 

Op de pijp zijn drie koppen afgebeeld. Twee menselijke en in het midden de kop van een buffel. De Buffel staat bij de Bamum voor de bijna bovennatuurlijke krachten van de Fon. De Fon is de plaatselijke koning.

 

Aan de onderzijde van de pijp steekt een stukje stof uit een gat in de bodem. Dit gat diende ervoor om de sappen die vrijkomen bij het roken van tabak af te voeren. Mogelijk moest het stukje stof valse trek voorkomen. De pijp is 13 cm hoog. 

 

Deze pijp kan gedateerd worden in het midden van de 20e eeuw.  

 

 

 

Pipe of the Month February 2020

 

This month we feature a pipe from the western grass lands of Kameroen in West Africa, one that is typical for a large ethnic group called the Bamum that traditionally lives in this area. Many of the Bamum live in the Noun department with it's capitol Foumban. The Bamum are part of the ethnic Bantu.

 

The soil in the area around Foumban is very rich of a clay which is very useful for pottery and pipes. The women are the ones that make the pottery while the manufacturing of pipes is restricted to the men.

 

The pipe shows three different figurals. Two are human faces and the third in the middle is the head of a buffalo. This buffalo represents the almost supernatural powers of the so called Fon, the local king.

 

At the bottom of the bowl we can see a piece of cloth plugged in a hole. This hole served the purpose of dispensing the fluids that are created when smoking tobacco. The piece of cloth probably serves to prevent air coming in while smoking. The height of the bowl measures 13 cm.

 

This pipe can be dated to the middle of the 20th century.

 

 


Pijp van de Maand January 2020

 

Een pijp gemaakt in Haarlem?

Het is niet altijd makkelijk om een pijp aan een bepaald productiecentrum toe te schrijven. Vooral als de pijp buiten dat centrum gevonden is en geen vergelijkbaar product bekend is. Dat is ook met de hier afgebeelde pijp, die in Amsterdam gevonden is, het geval. 

 

De pijp is gemaakt aan het eind van de 17e eeuw. Het is duidelijk geen Gouds type. Het type versiering sluit wel aan bij versieringen die uit Leiden bekend zijn. Maar in Leiden was de pijpennijverheid, ook de productie van pijpen met versieringen op de ketel, al nagenoeg gestopt toen deze pijp vervaardigd werd. In Amsterdam werden dit soort pijpen nooit gemaakt en bovendien was de productie van pijpen daar eveneens op zijn retour. Gouda, Leiden en Amsterdam kunnen dus als productieplaats van deze pijp worden uitgesloten.

De versiering van de pijp geeft echter wel een aanwijzing. Aan een zijde staat een bloem ( een gestileerde tulp?) afgebeeld en op de andere zijde staat het wapen van Haarlem. Het lijkt dus het meest waarschijnlijk dat deze pijp in Haarlem vervaardigd is.

 

 

Pipe of the Month January 2020

 

This month's featured pipe is possibly made in the city of Haarlem. It's not always obvious to link a pipe to a specific production centre, especially when the location where the pipe was found does not offer any comparable reference. This is the case with this months pipe, which was found in the city of Amsterdam.

 

This pipe can be dated at the end of the 17th century. Clearly not typical to Gouda. The decorations however, do resemble the ones that are known from the city of Leiden. Pipe manufacturing in Leiden however was basically at it's end during the period that this pipe was made. 

In Amsterdam these type of pipes were never made, and in these type of decorations were never made in that city. So Gouda, Leiden and Amsterdam are therefor very unlikely.

The decoration might provide us with a clue. One side of the bowl shows a flower (a tulip ?!) and the other shows the coat of arms of the city of Haarlem. The most plausible explanation therefor seems to be that this product was made in Haarlem.