Adolf Thiers (bron Wikidata.org)
Adolf Thiers (bron Wikidata.org)Pijp van de maand april

Deze maand aandacht voor een 17e eeuwse kleipijp die voorzien is van opvallend ruwe versieringen in de vorm van raderingen en een tweetal stempels. Deze versieringen zijn met de hand aangebracht nadat de pijp in de persmal was gevormd en voordat de pijp gedroogd en gebakken werd. 

 

De pijp is in eerste instantie geglaasd en na deze polijstwerkzaamheden zijn er relatief grove diagonale raderingen op de ketel aangebracht. Vervolgens zijn links en rechts op de zijkant van de ketel stempels met een fleur de lis afbeelding aangebracht. In eerste instantie ogen ze dermate slordig dat de benaming 'versiering' niet op zijn plaats is. Waarom zou een pijpenmaker de tijd nemen om de pijp met de hand na te bewerken op een manier die niet echt fraai of esthetisch verklaarbaar is?

 

Het steelfragment dat gelukkig nog aan de kop zit biedt hiervoor de verklaring. Vlak bij de plek waar de steel is afgebroken, blijkt de steel al eerder gebroken te zijn geweest, waarschijnlijk terwijl deze uit de persvorm kwam en nog niet helemaal droog was. De reparatie is uitgevoerd door de delen weer aan elkaar te klemmen en af te smeren met dunne klei. De reparatie zal niet fraai geoogd hebben en daarom besloot de pijpenmaker om de breuk te maskeren met extra raderingen, die als een soort 'plakband' in diagonalen rond de steel en ook ketel zijn aangebracht. 

 

Deze pijp heeft een hielmerk in de vorm van een monogram van de letters AA, met aan weerszijden een ster en een kroon erboven. Dit merk wordt toegeschreven aan de Goudse pijpenmaker Anthoni Allijn, die tussen circa 1630 en 1650 actief was. Hij heeft waarschijnlijk meerdere merken gebruikt. Zo zijn o.a. verschillende variaties van een AA monogram bekend, als ook een tweetal merken met de letters A en A geplaatst naast een afbeelding van resp. gekroonde en gekruiste degens, en een hart met pijlen daardoor heen.

De hier afgebeelde pijp is op basis van afmetingen en model gemaakt in de periode rond 1650 en gevonden in Rotterdam.

 

Opvallend is dat een soortgelijke gerepareerde versie van een kleipijp gemerkt met AA in Nieuwkoop gevonden is. Ondanks het feit dat kleipijpen in relatief goedkoop massagoed waren, was iedere pijp er blijkbaar een, en werd er niets weggegooid dat niet echt kapot was!

 

referenties:

Duco (2003) Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda. Amsterdam. 

https://www.claypipes.nl/merken/letters/aa/

 

Pipe of the month april

This month we highlight a 17th century clay pipe which has some remarkable, primitive decorations and two stamps in the shape of a 'fleur de lis'. These decorations have been added after the pipe was taken out of the mould, but before it was dried and fired.

 

The pipe seems to have initially been carefully finished and 'glased', but afterward, fairly rough diagonals of pointed lines have been added to the bowl. On the left and right side of the bowl a 'Fleur de lis' has been stamped. These decorations are crude, and don't really justify the term 'decoration'. Why would the pipe maker take the extra time to manipulate what seems to have originally been a high quality finished pipe, in a way that does not add to the looks or overall presentation?

 

The piece of stem that is still attached to the bowl provides us with the explanation. Close to where the stem is broken off, it becomes clear that the stem had been broken before, most likely after it came out of the mould and had undergo its first phase of finish, but before it was fired in the kiln. The stem has been repaired by attaching both ends of the broken stem, and 'glue-ing' them together using liquid clay. To mask this 'glue', the decorations have added as a sort of a 'band aid' in diagonal patterns around the stem, winding up to the bowl.

 

The pipse is marked with a crowned monogram of the letters AA, flanked by a star on both sides. This mark is attributed to the Anthoni Allijn, a pipe maker from Gouda, who was active between approx. 1630 and 1650. Anthoni seems to have used different variations of his initials in monogram style, as well as one in combination with crowned, crossed swords and one with a crowned heart and two arrows.

 

Looking at the size and model, this pipe has been made in the years around 1650, it was found in Rotterdam.

 

A similar repaired version of a pipe marked with AA was found in the town of Nieuwkoop. Despite the fact that clay pipes were relative cheap, mass produced 'consumables', every pipe counted for the pipe maker and as long as it could be repaired, it was not thrown away!

 

References:

Duco (2003) Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda. Amsterdam. 

https://www.claypipes.nl/merken/letters/aa/ 
Pijp van de maand maart 2022

Deze bijzondere pijp van de maand verbindt oost en west. Van de meeste Europese pijpenmakers is het bekend dat ze ook oosterse modellen, zogenaamde tsjiboek pijpen maakten. Andersom is het echter een veel minder algemeen fenomeen.

 

Oost

Deze pijp, gemaakt van een fijne rode pijpaarde, en afgewerkt met engobe, goud en zilver is een product uit Tophane, Istanboel. Deze pijp, gemaakt door Hasan en gedateerd 1880 is van de allerhoogste kwaliteit. Dit is voor producten uit Tophane niet ongewoon, maar wat deze pijp buitengewoon maakt is het model.

 

West

De pijp heeft niet een van de traditionele tsjiboek vormen, maar een model dat duidelijk herkenbaar is als een Centraal-Europese manchet pijp. Het gaat hier om een pijp met cilindrische ketel en steel insteek, met geornamenteerde, verstevigde randen. Dit model is typisch voor producten uit Tsjechië, maar is ook gemaakt in bijvoorbeeld Oostenrijk.

Met dit soort modellen richtten de Turkse pijpmakers zich rond 1900 op de westerse markt. De verkoop op de eigen markt liep in die tijd sterk achteruit, maar op de Europese markt was er nog wel vraag naar de duurdere en hoogwaardige Turkse producten.

 

Voorbeelden

Op de afbeelding staat de Turkse pijp naast een drietal Centraal-Europese pijpen staan. Deze pijpen zijn gemaakt door Karol Zachar (Tsjechië), A. Hammer (Tsjechië) en Anton Ress (Oostenrijk). 

 

 

Pipe of the month march 2022

This special pipe of the month connects east and west. It is known that most European pipe makers also made oriental models, so-called chibouk pipes. Conversely, however, it is a much less common phenomenon.

 

East

This pipe, made of a fine red pipe clay, and finished with engobe, gold and silver, is a product from Tophane, Istanbul. This pipe, made by Hasan and dated 1880 is of the highest quality. This is not uncommon for Tophane products, but what makes this pipe extraordinary is the model.

 

West

The pipe does not have one of the traditional chibouk shapes, but a model that is clearly recognizable as a central European stub-stem pipe. This is a pipe with a cylindrical bowl and stem insert, with ornamented, reinforced edges. This model is typical for products from the Czech Republic, but is also made in Austria, for example.

 

With these types of models, the Turkish pipe makers focused on the western market around 1900. Sales on the domestic market declined sharply at that time, but there was still demand on the European market for the more expensive and high-quality Turkish products.

 

Examples

In the photos below you can see the Turkish pipe next to three central European pipes. These pipes were made by Karol Zachar (Czech Republic), A. Hammer (Czech Republic) and Anton Ress (Austria).

 Pijp van de maand februari 2022

 

Deze maand een Amerikaanse portretpijp van admiraal George Dewey (1837-1917) uit de tijd van de Spaans-Amerikaanse oorlog. Hij werd bekend door zijn zege in de Slag in de Baai van Manilla in 1898. Van zijn eigen manschappen kwam in deze slag niemand om. Het nieuws van de overwinning maakte George Dewey tot een grote held in de Verenigde Staten. In 1903 werd hij geëerd met de rang van ‘Admiral of the Navy’, de hoogstgeplaatste graad in de Amerikaanse marine. Hij was de eerste en enige in de geschiedenis van de Verenigde Staten die deze rang ontving.

 

De pijp draagt als merk ‘The Buckwheat Trade Mark’. Dit was het merk van de William Demuth Company uit New York. Op andere exemplaren dan de hier afgebeelde pijp, staat in het metalen busje een driehoek met de letters WDC, de afkorting van William Demuth Company. De pijp komt ook voor met een schuin naar boven lopende steel. Op de steel staat pure rubber. William Demuth (1835-1911) is in Duitsland geboren. Met 16 jaar kwam hij naar de Verenigde Staten zonder een cent te bezitten. Na een serie kleine baantjes werd hij aangesteld als klerk bij een importeur van tabak in New York. In 1862 richtte hij zijn eigen zaak op. Dit bedrijf werd een van de belangrijkste groothandel- en detailhandelszaken ter wereld in pijpen, rokersartikelen en tabak. Het is echter zeer de vraag of Demuth kleipijpen vervaardigde in de tijd dat deze pijp op de markt kwam. Vermoedelijk is de pijp gemaakt door de pijpenmakerij van Charles Kurth Co. uit Brooklyn, New York, welke in 1911 werd overgenomen door American Clay Pipe Works. 

 

 

 

 

 

 

Pipe of the month february 2022

 

This month we highlight an American made figural pipe, depicting admiral George Dewey (1837-1917), who was active during the Spanish-American war. Dewey became famous for his victory during the Battle in the Bay of Manilla in 1898. During this battle, none of his men died, and the victory made him a hero in the United States. In 1903, he was honoured with the rank of 'Admiral of the Navy', the highest position in the America navy. George Dewey was the first and only to receive this title in the entire history of the United States.

 

The pipe is marked with 'The Buckwheat Trade Mark', a mark that was used by the William Demuth Company from New York. Other known versions of this pipe have the letters WDC, short for William Demuth Company, stamped in the metal tube. Another version of this pipe has a curved stem.

The stem shows the text 'Pure Rubber'.

 

William Demuth (1835-1911) was born in Germany and at the age of 16 he arrived in the US, without any means or resources. After a series of minor jobs, he started working as a clerk at a tobacco import company. In 1862 he established his own firm which grew out to become one of the most important distribution and sales organisations for smokers accessories and tobacco. Whether Demuth made this pipe is not known, most likely it was produced by the Charles Kurth Company, a pipemaker from Brooklyn which was acquired by the American Clay Pipe Works in 1911.

 

 

 

Pijp van de maand januari 2022

 

De deze maand uitgelichte pijp is maar liefst 17 cm hoog en gemaakt om als etalage-stuk in de winkel vitrine van een pijpen- en/of tabakszaak te dienen, maar bijvoorbeeld ook als pronkstuk tijdens een tentoonstelling of beurs. Hoewel de pijp dus niet specifiek gemaakt is om uit te roken zijn er wel gerookte exemplaren bekend.

 

De pijp is gemaakt door de Noord Franse firma Gambier, waarvan meerdere etalagepijpen bekend zijn, die echter geen van allen in de fabriekscatalogi zijn opgenomen.

 De meeste zijn tussen circa 1860 en 1880 gemaakt. De ketel toont een afbeelding van een bebaard en besnord mannengezicht met tulband en een ketting om zijn nek. Een kleiner, regulier formaat van een pijp met dezelfde afbeelding is bekend onder catalogus nummer 748, genaamd 'Pacha'. De pijp wordt ook omschreven als 'Balthazar', de zoon van koning Nabonide, van het Nieuw-Babylonische Rijk, die heerste tot 539 voor Christus. In dat jaar kwam Babylon in handen van de Perzen en bij de inval zou Balthazar om het leven gekomen zijn. 

 

Balthazar staat bekend als een bon vivant en gaf regelmatig grote en uitbundige feesten hetgeen mogelijk de reden is dat op de onderzijde van de kop een afbeelding van een Bacchus of Sater kop met rondom wijnranken is afgebeeld. De pijp is uitgevoerd als een manchetpijp waar een aparte steel in de manchet aan de achterzijde gestoken diende te worden. Aan de rechter voorzijde van de buste is de pijp gemerkt met de initialen van de firma, JG. Op basis van de uitvoering van dit merkstempel is het goed mogelijk dat deze uitvoering van de pijp van voor 1860 stamt.

 

Om de enorme omvang van de pijp weer te geven is ernaast een Frans pijpje met man en tulband geplaatst, dat een hoogte heeft van 2,6 cm. Dergelijke kleine pijpjes stonden bekend als 'mignonettes' of, in het geval van de hier afgebeelde pijp, van de firma Dutel Gisclon, als 'pipe jouet'.

 

 

Meer informatie over de firma Gambier en haar producten: www.gambierpipes.com

 

 

 

Pipe of the month january 2022

 

This month we highlight a very large pipe, it measures 17 cm in height and was made to be a presentation piece for a shop display, and to serve as a promotional item during exhibitions. Although this pipe was not made specifically for smoking, there are examples of such pipes that have been smoked.

 

The pipe was made by the company Gambier from the North of France, which is known to have made multiple different presentation pipes, none of which is mentioned in any of the catalogs.

Most of these presentation pipes have been made between 1860 and 1880. The bowl of this pipe represents a man's face with moustache and beard, and wears a turban and a necklace. A smaller, 'regular' version of a tobacco pipe with a similar decoration can be found in the various Gambier catalogs, under number 748, named 'Pacha'. The pipe represents 'Balthazar', sone of king Nabonide of the New-Babylonian empire, who ruled until 539 bc. In that year, Babylon was captured by the Persians and during the invasion, Balthazar was killed.

 

Balthazar is known as a 'bon vivant' and is known for it's large and abundant parties, which possibly is a reference to the depiction of a Bacchus or Sater face at the bottom of the pipe. The pipe is marked on the lower right part of the front with the well known JG mark of the Gambier factory. The shape and form of this mark was mostly used around 1850 so it is very possible that this pipe was made before 1860.

 

To show it's enormous size, a smaller, similar clay pipe is presented with a similar man's face wearing a turban. This smaller pipe measures 2.6 cm in height. These type of pipes were known as 'mignonettes' or, in the case of this example as a 'pipe jouet'. This one was made by the company Dutel Gisclon around the same time as Gambier made it's Balthazar.

 

 

 

More information about the company Gambier and it's products can be found at : www.gambierpipes.com

 

 

 

 


Detail van de voorzijde met medaillon en rechts het JG merk.
Detail van de voorzijde met medaillon en rechts het JG merk.

 

 

Links: de onderzijde van de kop met afbeelding van een Bacchus-kop of Sater, omgeven door wijnranken.