PKN Dag 2007

PKN-Dag 2007  Opitter - Belgie

De pijpendag 2007, feitelijk een tweedaagse bijeenkomst, op 20 en 21 oktober vond plaats in hotel-restaurant Pollismolen te Opitter (Bree, België), een vriendelijke ambiance aan de rand van een fraai natuurgebied.

Vanaf 11.00 uur was een ieder welkom en kon door de beperkte ruimte gefaseerd onder meer een klein pijpenmuseum bij het restaurant worden bezichtigd.

Na de lunch opende de als steeds enthousiasmerende spreekstalmeester, Theo Grintjes, het formele deel van  de PKN-dag(en).

Vervolgens hield Jos Engelen voor ruim 40 bezoekers een inleiding over de Limburgse pijpenindustrie, in het bijzonder Trumm-Bergmans (TB). In hoog tempo werden bijna 100 (samenstellen van) foto’s over de geschiedenis van TB toegelicht. Het onderwerp blijft ondanks de eerdere publicaties van Jos interessant en boeiend en levert steeds nieuwe inzichten op.

Nadat een deel van het (dames)gezelschap de locatie tijdelijk had verlaten voor het ondernemen van een gezonde IVN-natuurwandeling, verzorgde Fred Tijmstra met behulp van 52 lichtbeelden een lezing over de pijpenfabricage in Bree en omgeving.

Een experiment ook, omdat Fred hierbij als eerste gebruik maakte van een door Jos vervaardigde romptekst. Met name werd de periode van 1846 (J. Knoedchen) t/m 1879/80,sluiting fabriek Hillen) belicht.

Temeer werd duidelijk dat het toeschrijven van kleipijpen aan bepaalde fabrikanten soms moeilijk is, ook al omdat gebleken is dat sommige pijpmallen door fabrikanten onderling werden uitgeleend.

Ron de Haan liet een aantal JK-gemerkte fraaie pijpen als illustratiemateriaal circuleren.

Als gast was Josef Koopmans, oud-medewerker van Hillen in Bree, aanwezig. Hij kon op veel vragen antwoord geven. Maar soms zal een antwoord wel nooit meer worden gevonden, ook al omdat bij de sluiting van de fabriek van Hillen alles wat er nog was, is weggegooid.

Na de pauze, waarin diverse tabacologische artikelen van eigenaar veranderden, hield uw verslaglegger een inleiding met een aantal voorbeelden uit eigen collectie over de relatie tussen kunst, kunstnijverheid en tabacologie. Veel aanknopingspunten voor verdere verdieping op tal van deel-aspecten.

Hierna volgde de inmiddels haast gebruikelijke veiling onder leiding van geroutineerde veilingmeester Frans Janssens, waarbij een deel van de opbrengst bedoeld is om de kas van de PKN te spekken. Een groot aantal bijzondere gepolychromeerde pijpen, als naslag uit TB-vormen door Fred Tijmstra gebakken, vond een nieuwe eigenaar. Helaas bleken enkele pronkstukken onverkocht.

Vervolgens kwam kort het huishoudelijke wedervaren van de PKN aan bod. Op zich gaat het niet slecht, zo blijft het ledental vrij stabiel. De nieuwe layout van het PKN-bulletin vindt brede waardering. Punt van  aandacht zo niet zorg blijft welke leden zich voor een periode wat langer gericht willen inzetten voor de PKN.

Voorbeeld is het terugtreden van Jan van Oostveen en de vraag wie zijn activiteiten voor de PKN willen overnemen. Gelukkig heeft Bas Konijnendijk zich bereid verklaard in samenspraak met Lia Schouten de opmaak voor zijn rekening te willen nemen, maar wie zou zich met de redactiewerkzaamheden voor het bulletin willen gaan bezighouden?

Een werkgroep-kleipijpen is van start gegaan en boekt resultaat (project-Schoonhoven). Zijn er leden die ook andere werkgroepen met zwaan kleef aan principe willen starten?

De website groeit, maar de jongste deelrubriek, het Forum, lijkt voorshands niet echt in een behoefte te voorzien. En wie zou Aad Kleijweg willen bijstaan? Hoe te bevorderen dat weer meer pijpelogische/tabacologische studie tot artikelen leidt? Fred Tijmstra wil binnen afzienbare tijd zijn functie van penningmeester aan iemand anders overdragen.

Ter vergadering wordt o.m. voorgesteld een ledenlijst met adressen en belangstellingsgebieden onder alle PKN-ers te verspreiden. Goed idee,maar omdat sommigen daar niet op willen worden vermeld, zal in het e.v. PKN-bulletin een invulformulier worden meegezonden.

Voorts wordt voorgesteld dat successievelijk bij voorkeur elk lid een (eventueel korte) bijdrage voor het bulletin levert met als onderwerp zijn verzameling, resp. een topstuk daaruit.

Rens Hooijenga is in principe bereid foto’s te maken.

Ter afsluiting worden al degenen die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze dag door Theo bedankt. Bloemen en/of wijn zijn hun deel.

Fons Gubbels, als bijzondere gast aanwezig, stelt in zijn dankwoord voor de PKN-bijeenkomst 2008 te organiseren in de BigBen-fabriek in Roermond met een demonstratie van de pijpenfabricage. Dit voorstel wordt door alle aanwezigen met applaus begroet.

Ter afsluiting van het formele gedeelte krijgt Theo een welverdiend woord van dank en applaus voor zijn soepele en effectieve leiding van deze dag.

Aansluitend wordt Jos, die heel veel werk heeft verzet voor deze dag, maar zo licht Fred toe ook overigens veel bijzondere verdiensten voor de PKN heeft, benoemd tot erelid van de PKN (een predikaat dat een   aantal jaren geleden door Jos overigens zelf is uitgevonden).

Hierna neemt het informele gedeelte dat, zo kon achteraf worden gehoord, minstens zo geslaagd was als het formele een aanvang. Met na borrel en diner nog een zgn. herenbijeenkomst over de toekomst van de PKN (in de komende maanden zult u merken dat dit heel constructief was).

De volgende dag worden, na een Belgisch ontbijt, de petanqueballen fors geroerd.

Tot slot houdt Bert Stoffels uit Opitter een boeiende en leerzame inleiding  over en rondom het Vlaamse altaarretabel in de kerk van Opitter; zo een kans om achter dit kunstwerk te kijken komt nooit weer.


Organisatie: Andy de Bruin, Theo Grintjes en vooral Jos Engelen

Fotografie: Rens Hooyenga en Ron de Haan