PKN Dag 2006

PKN-Dag 2006  Aalsmeer

Terug in de gebouwen van de vereniging opende dagvoorzitter Theo Grintjes de bijeenkomst, waarbij ongeveer 55 PKN-ers vertegenwoordigd waren, waarna Frans Janssens na een onderhoudende film over het Aalsmeerse heden en verleden een inleiding hield over ontstaan van de vereniging en de tuin en de relatie met de Vereniging Oud Aalsmeer.

Vervolgens legde Frans de werking van de veilingklok, datering  1930,  uit,  waarna hij zich bij het veilen bij afslag van een aantal bloemen en planten (opbrengst van omstreeks € 120,- komt ten goede aan de PKN-kas) als een ware en onstuitbare standwerker ontpopte.

Felix van Tienhoven hield hierna een doorwrochte lezing met als titel “Metalen tabakspijpen; meer vragen dan antwoorden”. Felix en zijn echtgenote hebben zich allengs vanuit een anthropologische invalshoek gestort in de studie naar de herkomst van metalen pijpen, een nogal onontgonnen terrein.

Het blijkt veelal erg moeilijk en soms onmogelijk tot betrouwbare toeschrijvingen te komen. Maar onder meer vergelijking met vormen van kleipijpen en onderzoek in diverse musea blijkt uiteindelijk soms toch tot redelijk valide data te worden gekomen.

De dagvoorzitter deelde hierna mee dat Jos Engelen (tot zijn diepe spijt geheel buiten eigen toedoen afwezig) heeft voorgesteld in 2007 weer een tweedaagse PKN-bijeenkomst te houden. Vanuit Opitter zouden onder meer bezoeken aan Weert en Maaseik kunnen worden gebracht, zou naast de tabacologie ook aandacht aan andere culturele onderwerpen kunnen worden gegeven en zou uiteraard ook het sociale aspect niet  worden vergeten.

Nagenoeg alle aanwezigen vinden dit een uitstekend voorstel. Jos, die bereid is organisatorisch het nodige te doen, dacht aan het derde weekeind in oktober. Dit zal nader worden bezien i.v.m. herfstvakanties.

De heer J. Bergmans (die was vergezeld van een grote schare familieleden) presenteerde vervolgens (“apentrots”) het nieuwe boek van Jos “Pijpenfabriek Trumm-Bergmans Weert”).

Na de pauze, waarin ook een door Frans en Fred Tijmstra ingerichte tenstoonstelling kon worden bezichtigd, hield Andy de Bruijn een lezing, waarin hij onder het motto “zoek de vijf verschillen” een aantal zeer fraaie, bijzondere of anderszins buitennissige pijpen liet zien en besprak. Heel verrassend wat wij allemaal te zien kregen.

Frans de veilingmeester bracht, nu bij opbod, een aantal pijpen en andere tabaksgerelateerde voorwerpen en boeken aan de man/vrouw. Een deel van de opbrengst kwam weer ten goede aan de PKN-kas, die mede gespekt werd door spontane donaties in een tas van Frans.

Uw verslaglegger meldde in blessuretijd de stand van zaken van het denken over een andere layout van het PKN-bulletin en het nader bespreken over het voorstel van Lodewijk van Duuren voor een digitaal archief  (te gelegener tijd wil een initiatiefgroepje met wat andere PKN-ers om de tafel om de vele ins en outs eens nader uit te diepen). lidmaatschap te overtuigen en adres door te geven via info@tabakspijp.nl.

Op verzoek van Ruud Stam wordt meegedeeld dat de Arbeitskreis Tonpfeifen op zijn voorstel op 27 en 28 mei 2007 in Gouda zal vergaderen, samen met PKN-ers. Thema: relatie tussen de Duitse en Nederlandse kleipijp.

Ruud zal nog enkele PKN-ers benaderen om actief in de bijeenkomst te participeren en tevens zal hij t.z.t. voor een bericht aan de PKN-leden (allen welkom) zorgen.

Theo verzorgt ter afsluiting de gebruikelijke bloemenhulde. Hulde voor de organisatoren, Frans, Andy en natuurlijk Theo. Nadien evalueren 29 leden uitvoerig de dag onder het genot van drank en spijs.

Tekst: Michiel Rutten