Privacyprotocol van de Stichting PKN

Dit Privacyprotocol is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting PKN (hierna: “PKN” of “wij/ ons”) verwerkt van haar donateurs en eventueel andere geïnteresseerden.

 

Deze persoonsgegevens worden door ons behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (‘AVG') in acht worden genomen. In dit document wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

 

Indien u zich als donateur van de PKN aanmeld, of om een andere reden persoonsgegevens aan PKN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyprotocol te verwerken.

 

Wij adviseren U om het Privacyprotocol door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke 

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de STICHTING PKN, van Eijsingapark 10, 2333 VJ Leiden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54719992.

 

De STICHTING PKN is bereikbaar via email admin@tabakspijp.nl of per post : Stichting PKN, van Eijsingapark 10, 2333 VJ Leiden.

 

2. Welke gegevens verwerkt PKN en voor welk doel

 

2.1 In het kader van uw donateurschap worden de volgende door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam  

b) adresgegevens  en/of postadres

c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

d) bankrekening nummer

 

2.2 De PKN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door U aangevraagde informatie of het afhandelen van de van U verkregen informatie, 

b) Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van kwartaaluitgaven, het jaarboek en overige publicaties en informatie over diensten en activiteiten van de PKN,

c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen en eventuele bestellingen te kunnen verwerken.

 

2.3 Op de website van de PKN (www.tabakspijp.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen niet aan personen gekoppeld worden, en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De PKN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

2.4 De website van de PKN maakt gebruik van Google Analytics en zogenaamde ‘cookies’ om bij te houden hoe gebruikers de website van de PKN gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van onze provider (onderaan iedere web pagina) voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de PKN te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De PKN heeft hier geen invloed op. De PKN heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van Google Analytics, Cookies en de zogenaamde ‘reCaptcha’ technologie vind u in de 'privacyverklaring' onderaan deze pagina.

 

3. Bewaartermijnen 

De PKN verwerkt en bewaart Uw persoonsgegevens gedurende de duur van het donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap, voor financieele informatie is dit 7 jaar op basis van wettelijke voorschriften. 

Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Indien u besluit uw donateurschap te beeindigen dan verzoeken wij u dit voor 1 December van het lopende jaar bij de penningmeester te melden, bij voorkeur via email of schriftelijk.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

De PKN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

www.tabakspijp.nl is de website van de PKN en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de PKN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de PKN op via admin@tabakspijp.nl of het onder artikel 1 vermelde adres.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

U kunt een schriftelijk verzoek via post of email indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan worden gericht aan de PKN via de in artikel 1 genoemde contactgegevens.

 

Ook als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, klachten heeft over de wijze waarop de PKN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, of eventuele andere vragen of opmerkingen heeft over dit privacyprotocol kunt u met de PKN via genoemde wegen contact opnemen. 

 

De PKN zal uw verzoek in behandeling nemen en u uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyprotocol kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyprotocol te bekijken. Deze versie is op 22 Mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

 

Disclaimer

Welkom op de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen,voorheen de Pijpelogische Kring Nederland (PKN). Deze website bevat informatie over de Stichting voor Onderzoek naarHistorische Tabakspijpen.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website.

De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. De Stichting voor Onderzoek naar  Historische Tabakspijpen behoudt zich het recht voor om de vermelde informatie op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen.

De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolg/vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen is hier niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.